Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Αν. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, [από Καρύταινα Γορτυνίας]

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Ph.D. 
Μικράς Ασίας 75, Αθήνα 115-27 Tel: +30-210-7462702 
E-mail: atsarbop@med.uoa.gr ; atsarbop@gnhm.gr 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Παρούσα Θέση: 2013- σήµερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Εργαστήριο Φαρµακολογίας, Αθήνα 115 27, Ελλάς. 
Προηγούµενες Θέσεις: 
2009 - 2013: Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πατρών, Φαρµακευτικό Τµήµα, Πάτρα 265 04, Ελλάς. 
2003 - 2009: Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πατρών, Φαρµακευτικό Τµήµα, Πάτρα, Ελλάς. 
1998 - σήµερα: Διευθυντής Βιοαναλυτικού Τµήµατος, Ερευνητικό Κέντρο ΓΑΙΑ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Κηφισιά 145 62, Ελλάς. 
1987 - 1998: Κύριος Διευθύνων Ερευνητής (Group Leader), Τµήµα Δοµικής Χηµείας, Ερευνητικό Κέντρο Φαρµακευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης Schering-Plough Research Institute, New Jersey, USA. 1985 - 1987: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - Research Assistant Professor, Iατρική Σχολή και Κλινική Mayo (Mayo Clinic, Mayo Graduate School of Medicine), Τµήµα Φαρµακολογίας, Rochester, Minnesota, USA. Εκπαίδευση: 
1985: Διδακτορικό (Doctor of Philosophy) στην Αναλυτική Χηµεία, Michigan State University, East Lansing, MΙ, USA. 
1980: Πτυχίο Xηµικού (BSc), Xηµικό Tµήµα, Πανεπιστήµιο Aθηνών. 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2003 - σήµερα: Μεταβολισµός Φαρµάκων, Φαρµακοκινητικές µελέτες και µελέτες Βιοϊσοδυναµίας φαρµακευτικών ενώσεων. Ανεύρεση και ταυτοποίηση υποψηφίων βιοδεικτών µε προσεγγίσεις Metabolomics MS και ΜΑLDI Imaging MS. 
2003 - σήµερα: Ανίχνευση και παρακολούθηση µη οµοιοπολικών αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης- προσδέτου και πρωτεΐνης-πρωτεΐνης υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για ορισµένες ασθένειες όπως η νόσος του Alzheimer’s (AD). Χαρτογράφηση µη οµοιοπολικών συµπλόκων, και προσδιορισµός των θέσεων δέσµευσης και σχεδιασµός νέων αναστολέων για την νόσο AD. 
1998 - 2003: Ανάλυση και ταυτοποίηση της δοµής βιοδραστικών ενώσεων που προέρχονται από φυσικά προϊόντα µε µεθόδους που βασίζονται σε χρωµατογραφία και φασµατοµετρία µάζας. Ανάπτυξη αναλυτικής µεθοδολογίας για την ανίχνευση, ταυτοποίηση και παρακολούθηση των οιστρογονικών διαταρακτών (Estrogen Disruptors). 
1987 - 1998: Ανάλυση Φαρµακευτικών Ενώσεων, φυσικών προϊόντων και µορίων προϊόντων Βιοτεχνολογίας µε µεθόδους που βασίζονται σε χρωµατογραφία και φασµατοµετρία µάζας. Μεταβολισµός Φαρµάκων και φαρµακοκινητικές µελέτες φαρµακευτικών ενώσεων. Επικύρωση δοµής των ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών ως µέρος των διαδικασιών υποβολής του φαρµάκου για έγκριση από FDA (IND, NDA και φακέλων 2 πιστοποιητικών δοµής). Ανίχνευση και ταυτοποίηση µετα-µεταφραστικών τροποποιήσεων σε ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες. 
1985 - 1987: Κατάρτιση σε προηγµένες τεχνικές ανάλυσης και ανάπτυξη µεθοδολογιών για την επίλυση προβληµάτων βιοϊατρικής (Ιατρική Σχολή Mayo). Συγγραφή και υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε φορείς χρηµατοδότησης των ΗΠΑ (NIH). Διδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών ειδικών µαθηµάτων σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Mayo. 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2013 - σήµερα: Προπτυχιακό µάθηµα Φαρµακολογίας / Φαρµακοκινητική (5ο εξάµηνο), Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα. 
2003 - 2013: Μεταπτυχιακά µαθήµατα (MSc) µε θέµα/τίτλο: - Μοντέρνοι µέθοδοι ανάλυσης µακροµορίων, - Εφαρµοσµένη φαρµακευτική ανάλυση, - Μέτρηση επιπέδων φαρµάκων σε βιολογικά δείγµατα Μεταπτυχιακό πρόγραµµα (MSc), Φαρµακευτικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Πατρών. 
2009 - 2013: Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο διατµηµατικό µεταπτυχιακό (MSc) πρόγραµµα "Ιατρική Χηµεία: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Προϊόντων", Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάς. 
2003 - 2013: Προπτυχιακά µαθήµατα: - Ενόργανη Φαρµακευτική Ανάλυση - Οργανική Φασµατοσκοπία και Φασµατοµετρία Μάζας, - Μέθοδοι Διαχωρισµού και Ηλεκτροχηµική Ανάλυση Πτυχιακό Πρόγραµµα (BSc), Φαρµακευτικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Πατρών. 
1985 - 1987: Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά µαθήµατα σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Mayo, Τµήµατα Φαρµακολογίας και Βιοχηµείας (Mayo Clinic & Graduate School of Medicine, Minnesota, USA). Τίτλος: “Προηγµένες αναλυτικές τεχνικές για δοµική ανάλυση φαρµακευτικών προϊόντων και µέτρηση των επιπέδων φαρµάκων σε βιολογικά υγρά”. 


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ερευνητικά Προγράµµατα: Συµµετοχή σε 20 ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και από ιδιωτικούς οργανισµούς. 

Προσκεκληµένος οµιλητής: Προσκεκληµένος Οµιλητής σε Πανεπιστήµια της Ευρώπης και ΗΠΑ (16), Διεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια (18) και Εκπαιδευτικά Σεµινάρια Εσωτερικού (6). Μέλος Επιστηµονικών Εταιρειών: American Chemical Society, American Society for Mass Spectrometry, Protein Society, Hellenic Proteomics Society, Hellenic Mass Spectrometry Society (Founding Member & President 2010-2012). Κριτής Διεθνών Επιστηµονικών Περιοδικών: Analytical Chemistry, Biochemistry, Journal of American Society for Mass Spectrometry, Journal of Mass Spectrometry, Bioanalysis, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (JPBA), European Respiratory Journal, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Pharmacology and Pharmaceutical Science (JPPS), and ACS Symposium Series. 3 Publications in Refereed Scientific Journals: 80 Presentations in International Conferences: > 120 Independent Citations: >1400; h-index (ISI WOS®): 22 


ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. E. Gikas, F.N. Bazoti, M. Katsimardou, D. Anagnostopoulos, K. Papanikolaou, I. Inglezos, A. Skoutelis, G. Daikos and A. Tsarbopoulos, “Determination of colistin A and colistin B in human plasma by UPLC-ESI high resolution tandem MS: Application to a pharmacokinetic study”, J. Pharm. Biomed. Analysis 2013, 83, 228-236. 2. F.N. Bazoti and A. Tsarbopoulos, “Post-translationally modified proteins: glycosylation and disulfide bond formation” chapter in the book entitled “Characterization of Protein Therapeutics Using Mass Spectrometry” (Chapter 4), Springer, New York, 2013, 117-162. 3. E. Pittenauer, N.S. Koulakiotis, A. Tsarbopoulos and G. Allmaier, “In-Chain Neutral Hydrocarbon Loss from Crocin Apocarotenoid Ester Glycosides and the Crocetin Aglycon (Crocus sativus L.) by ESI Multistage MS”, J. Mass Spectrom. 2013, 48, 1299-1307. 4. A. Tsarbopoulos and F.N. Bazoti, “Post-Τranslationally Modified Proteins: Glycosylation, Phosphorylation, and Disulfide Bond Formation” in “Protein and Peptide Mass Spectrometry in Drug Discovery”, Wiley, NY, 2012, 321-369. 5. E. Gikas, F.N. Bazoti, P. Fanourgiakis, E. Perivolioti, A. Roussidis, A. Skoutelis and A. Tsarbopoulos, “Simultaneous Quantification of Daptomycin and Rifampicin in Plasma by Ultra Performance Liquid Chromatography: Application to a Pharmacokinetic Study”, J. Pharm. Biomed. Analysis 2010, 51, 901-906. 6. F.N. Bazoti, E. Gikas and A. Tsarbopoulos, “Simultaneous Quantification of Oleuropein and Its Metabolites in Rat Plasma by Liquid Chromatography Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry”, Biomed. Chromatogr. 2010, 24, 506-515. 7. E. Gikas, F.N. Bazoti, P. Fanourgiakis, E. Perivolioti, A. Roussidis, A. Skoutelis and A. Tsarbopoulos, “Development and Validation of a UPLC-UV Method for the Determination of Daptomycin in Rabbit Plasma”, Biomed. Chromatogr. 2010, 24, 522-527. 8. F.N. Bazoti, J. Bergquist, K. Markides and A. Tsarbopoulos, “Localization of the Binding Site in the Non-Covalent Interaction between Amyloid-β Peptide (1-40) and Oleuropein Using Electrospray Ionization FTICR Mass Spectrometry”, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2008, 19, 1078- 1085. (Article illustrated in the cover page of the issue). 9. F.N. Bazoti, J. Bergquist, K. Markides and A. Tsarbopoulos, “Detection of the Non-Covalent Complex between Amyloid-β Peptide (1-40) and Oleuropein using Electrospray Ionization Mass Spectrometry”, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2006, 17, 568-575. 10. A. Tsarbopoulos, M. Karas, K. Strupat, B. Pramanik, T.L. Nagabhushan and F. Hillenkamp, “Comparative Mapping of Recombinant Proteins and Glycoproteins by Plasma Desorption and Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry”, Anal. Chem. 1994, 66, 2062- 2070. 11. A.K. Ganguly, B.N. Pramanik, E. Huang, A. Tsarbopoulos, V.M. Girijavallabhan and S. Liberles, “Studies of the Ras-GDP and Ras-GTP Noncovalent Complexes by Electrospray Mass Spectrometry”, Tetrahedron 1993, 49 (36), 7985-7996. (This paper was included in the special issue dedicated to Nobel Laureate Professor Sir Derek Barton). 12. A.K. Ganguly, B.N. Pramanik, A. Tsarbopoulos, T.R. Covey, E. Huang and S.A. Fuhrman, “Mass Spectrometric Detection of the Noncovalent GDP-bound Conformational State of the Human H-Ras Protein”, J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 6559-6560. (This publication was cited in the CHEMTRACKS-ORGANIC CHEMISTRY (5:386-388; 1992) as one of the top and most exciting, ground-breaking research articles).